Privacy Policy

Ixi Travel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Eerbiediging van de wet
Ixi Travel verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens te beschermen en stelt alles in het werk om te voldoen aan de meest veeleisende bepalingen die van toepassing zijn in de Europese Unie en in België (wet van 8 december 1992)

Verantwoordelijk voor de verwerking
Ixi Travel is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens onder Europese richtlijn EC 95/46. De privacycommissie is het toezichthoudend orgaan in België en is gevestigd aan de rue haute 139 – 1000 Brussel.
Hieronder vind je de reeks regels en richtlijnen die we onszelf opleggen om ze te beschermen. 

Lees ze zorgvuldig door:
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens.

1. Bij boeking

Bij het boeken van een reis kan het voorkomen dat wij je de volgende gegevens vragen:
– Voornamen
– Achternaam
– Roepnaam
– Adres
– Postcode en plaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Bijzonderheden (bijv. dieet, allergie, mobiliteitsbeperkingen)
– Geslacht
– Paspoortgegevens, gegevens uit andere identiteitsdocumenten

2. Acties

Acties, wedstrijden, enquêtes, vragenlijsten over onze dienstverlening… Als we contact met je opnemen, maar ook als je contact met óns opneemt, kunnen we de volgende gegevens opslaan:
– Persoonsgegevens die je achterlaat als je ons mailt, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Denk aan gegevens zoals uw naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (mail)adres.
– Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we je toesturen en die je opent, zoals de links waar je op klikt.
– Jouw feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

3. Overige bronnen

Overige bronnen van persoonsgegevens
– We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers.
– Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
– Als je via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geef je toestemming om jouw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die je vrijwillig met ons deelt.

4. Persoonsgegevens van uw reisgenoten

– We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op jouw boeking staan omdat je samen op vakantie gaat.
– Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken. 

5. Minderjarigen
Minderjarigen die persoonlijke gegevens aan Ixi travel geven, worden geacht dit te hebben gedaan met instemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger op dezelfde manier als minderjarigen die een aankoop doen of welke rechtshandeling dan ook op de sites uitvoeren. Van Ixi Travel wordt verondersteld het te hebben gedaan met dezelfde overeenkomst, behalve een specifiek verbod op de toepasselijke wetgeving

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die aan Ixi Travel worden meegedeeld, kunnen worden gebruikt binnen het specifieke kader dat door dit privacybeleid is gedefinieerd. We behouden ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken:

 • – om de Ixi Travel website te beheren
  – om jouw navigatie op onze site te verbeteren, indien nodig door deze te personaliseren
  – om de toegang tot de services die beschikbaar zijn op onze site te verbeteren
  – om je de goederen en diensten die op onze site zijn besteld en je de bijbehorende facturen te kunnen sturen
  – om betalingen te ontvangen
  – om je commerciële communicatie te sturen en om je e-mailmeldingen te sturen die je specifiek hebt aangevraagd
  – om je onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie met betrekking tot Ixi Travel te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post en, wanneer je jouw voorafgaande toestemming hebt gegeven, per e-mail of enige andere vergelijkbare technologie (je kunt ons op elk moment laten weten dat je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen via ons contactformulier.)
  – om derden te voorzien van statistische informatie met betrekking tot onze bezoekers (er moet worden opgemerkt dat deze informatie niet toestaat je individueel te identificeren)
  – om te reageren op verzoeken en geschillen die je ons stuurt

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners
Om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we jouw persoonsgegevens met de leveranciers van jouw reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat je weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij jouw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties

Om je te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.

Sommige landen mag je alleen inreizen als je van tevoren jouw reizigersgegevens doorgeeft. Deze eisen kunnen per bestemming verschillen en we raden je aan dit na te kijken. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen.

Beschermen van jouw persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van jouw persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om jouw  gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking. Het komt voor dat we jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen en/of opslaan. En dat deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Ook dan hebben we passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in dit Privacybeleid over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving.

Cookies
We gebruiken cookies op onze websites. Een cookie is een bestand dat door een server naar een browser wordt gestuurd. Het bestand wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina van die server weergeeft, teruggestuurd naar de oorspronkelijke server. Hierdoor kan de server de internetactiviteiten van de browser identificeren en controleren. We kunnen dit type bestand naar jouw browser sturen, die het op je harde schijf zal opslaan. We gebruiken de verkregen informatie om onze website te beheren en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren. In een commerciële context kunnen we deze informatie ook gebruiken om jouw bezoeken aan onze site te identificeren, zodat we de site kunnen personaliseren op basis van jouw profiel (taalkeuze, aankoopvoorkeuren, gebruikelijke betalingsmethode, enz.). Er moet echter worden opgemerkt dat je in de meeste browsers cookies kunt weigeren. Een dergelijke weigering heeft een negatieve invloed op de bevaarbaarheid van veel sites, waaronder de IXI TRAVEL site.

Links naar andere websites

Onze websites en mobiele apps kunnen links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen Privacybeleid beheerd worden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
We verwerken jouw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • – We hebben jouw toestemming. Bijvoorbeeld door akkoord te gaan met onze privacyverklaring bij inschrijving of reservering.
 • – Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met je hebben, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met je aangaan.
 • – We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Om je te kunnen laten reizen zijn wij soms verplicht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid of andere doeleinden.
 • – Het is noodzakelijk ter bescherming van jouw eigen vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een noodgeval.
 • – Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Wijziging in deze verklaring 

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in het Privacybeleid.

...